Begroting 2019

bedragen in €    
4. Begroting    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties   € 12.000,00
workshops   € 8.000,00
subsidie   € 27.800,00
verkoop   € 12.600,00
Totaal Baten   € 60.400,00
     
Lasten Subtotaal Totaal
projectkosten   € 3.300,00
voorbereiding Versie 2019   € 4.060,00
acquisitie/administratie   € 12.000,00
afschrijvingen (software)   € 0,00
user interface verbetering   € 2.000,00
huisvesting   € 1.300,00
reiskosten   € 500,00
catering   € 150,00
domeinnamen   € 100,00
bankkosten   € 140,00
lidmaatschappen   € 15,00
resultaat boekjaar   € 36.835,00
Totaal Lasten   € 60.400,00
     
Sponsoring in natura (pro memorie) Subtotaal Totaal
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
– kantoor (pro memorie) € 960,00  
     
Totaal sponsoring   € 6.454,00
     
     
     
5. Effect begroting op de Activa en Passiva    
     
Activa Subtotaal Totaal
– Banksaldo’s vorig € 24.155,93  
– geschatte bankmutatie € 36.835,00  
geschatte banksaldo 31-12-2019   € 69.990,93
vaste activa (boekwaarde)   € 18.000,00
Totaal Activa   € 78.990,93
     
Passiva   Totaal
Algemene reserve   € 60.990,93
Toekomstige verwachte afschrijvingen   € 6.000,00
Totaal Passiva   € 66.990,93