Statuten

De statuten van de stichting Petities.nl. Bestuurslid Widlak is per 1 mei 2009 vervangen door de heer Matthieu Johan Poelmans. De voorzitter is vanaf dan ook secretaris. Poelmans is afgetreden als bestuurder per 4 juni 2013. Per 1 januari 2014 is Johan Kok en per 11 februari 2014 is Liesbeth Dillo toegetreden tot het bestuur.

Bestuursleden Rustema en Leenaars zijn herbenoemd in 2007, 2010 en 2013.

Inhoud


STICHTING Petities.nl

Heden zevenentwintig april tweeduizend vier,

verscheen voor mij, mr. Mariëlle Kwast, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, waarnemer van mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris te Amsterdam:

de heer Reinder Rustema, wonende te Amsterdam, geboren te Zaandam op twaalf juni negentienhonderd twee en zeventig, paspoortnummer: NF8107309, ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De comparant verklaarde bij deze een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam:

Stichting Petities.nl

2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

 

DOEL

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

a. het faciliteren van petities voor Nederlandse burgers op internet;

b. het faciliteren en het verspreiden van informatie over de petities;

c. het openbaar beschikbaar houden van de petities op lange termijn;

d. de kwaliteit van de petities te stimuleren en de betrouwbaarheid van de petities maximaal te garanderen,
en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

VERMOGEN

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

a. schenkingen, erfstellingen en legaten;

b. rente;

c. bijdragen van derden;

d. subsidies;

e. vergoedingen en bijdragen van door de stichting geleverde diensten; en

f. andere inkomsten.

Erfstellingen kunnen door de stichting niet
anders worden aanvaard dan onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.

 

BESTUUR

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen.

2. Het bestuur stelt het aantal leden van het bestuur vast.

3. Het bestuur verdeelt zijn taken onderling en benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Verschillende functies kunnen in één persoon zijn verenigd.

4. Indien het aantal leden van het bestuur is gedaald tot onder het in lid 1. van dit artikel vermelde minimum-aantal, blijft het bestuur bevoegd.

 

BENOEMING TOT LID VAN HET BESTUUR EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5.

1. De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd. Voor de eerste maal wordt het bestuur bij deze akte benoemd.

2. Bestuurders worden benoemd voor maximaal drie jaar, met dien verstande dat van het eerste bestuur van de stichting de secretaris wordt benoemd voor een periode van één jaar en de penningmeester voor een periode van twee jaar.
Een afgetreden bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

3. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen bij een besluit van het bestuur genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering die daartoe speciaal is bijeengeroepen.

4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door het zich voordoen van één of meer van de volgende omstandigheden:
bedanken door, overlijden van, het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door het betrokken lid van het bestuur, alsmede in de gevallen zoals bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Indien een bestuurslid als zodanig defungeert is het bestuur verplicht onverwijld in de vacature te voorzien, danwel te besluiten, met inachtneming van het in artikel 4 lid 1 bepaalde minimum, dat het aantal bestuursleden wordt verminderd.

6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.
Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het bestuur wordt dit waargenomen door een, jaarlijks door het bestuur te benoemen persoon; deze persoon wordt als bestuurder benoemd onder de opschortende voorwaarde van ontstentenis of belet van alle andere bestuurders.

 

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur danwel door twee bestuursleden tezamen.

 

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 7.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden het nodig acht(en). De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
Indien de secretaris aan een oproepingsverzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering wordt opgeroepen binnen twee weken na het verzoek, is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.
Indien de voorzitter niet aanwezig is voorziet het bestuur zelf in zijn leiding.

3. Het bestuur vergadert in elk geval éénmaal per jaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, in welke vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 8. Deze vergadering is de jaarvergadering.

4. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit het bestuur met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

5. Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid heeft één stem.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

6. Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een minimum aantal bestuursleden verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van stemmen.

7. a. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij één van de bestuursleden schriftelijke stemming verlangt, in welk geval de stemming bij ongetekende gesloten briefjes geschiedt.

b. Indien bij een stemming over de benoeming van een nieuw bestuurslid of over de verdeling van de bestuursfuncties tussen de bestuursleden, geen van de voorgestelde personen de meerderheid behaalt, zal een tweede vrije stemming worden gehouden.

c. Indien in de tweede stemming wederom niemand de meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die in de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien in de tweede vrije stemming meer dan twee personen een gelijk grootste aantal stemmen op zich verenigden, of indien meer personen door een gelijk aantal stemmen op de tweede plaats voor herstemming in aanmerking zouden komen, wordt tussen dezen vooraf gestemd ter bepaling wie van hen voor herstemming in aanmerking komt.
Indien de uitslag van deze laatste stemming wederom geen uitsluitsel geeft, beslist het lot wie voor herstemming in aanmerking komt.
Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist het lot.

d. Bij staking van de stemmen over andere dan de hierboven onder b en c bedoelde zaken, wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen; indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.

8. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde;
deze stemmen worden bij het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld.

9. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter.

10. Zijn alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet in achtgenomen mits dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen.

11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van het bestuur op de vergadering aanwezig zijn geweest.

12. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt ingewonnen en geen van de leden van het bestuur zich daartegen verzet en een dergelijk besluit met algemene stemmen wordt genomen.
Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk verslag gedaan, hetwelk op de eerst volgende vergadering van het bestuur wordt vastgesteld en, onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin van dit lid bedoeld, bij de notulen van die vergadering wordt bewaard.

 

ADVIESRAAD

Artikel 8.

1. De Stichting kan een adviesraad instellen.

2. Leden van de adviesraad kunnen slechts zijn natuurlijke personen die actief meewerken om de doelstellingen van de stichting te realiseren, zulks ter beoordeling aan het bestuur

3. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de adviesraad.

4. De taken en bevoegdheden van de adviesraad zal het bestuur bij separaat reglement vaststellen.

5. De aan de adviesraad toegekende bevoegdheden mogen niet in strijd zijn met het bepaalde in de Wet of deze statuten.

6. Leden van de adviesraad worden benoemd voor een periode van drie jaar.

 

COMMISSIES.

Artikel 9.

Ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de stichting, kan het
bestuur commissies instellen, waarin natuurlijke personen zitting kunnen hebben. De taken en bevoegdheden van de commissies zal het bestuur bij separaat reglement vaststellen.

 

JAARREKENING

Artikel 10.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de penningmeester maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.

3. Het bestuur kan besluiten dat de jaarrekening wordt gecontroleerd door een deskundige die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.

4. Het bestuur stelt de jaarrekening vast.

5. Vaststelling van de jaarrekening strekt tot décharge van de penningmeester.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11.

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het bestuur.

2. Daartoe wordt bij de oproep voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging woordelijk vermeld.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Tot ondertekening van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.

 

ONTBINDING

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

2. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde ten aanzien van de wijziging van de statuten overeenkomstig van toepassing.

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

4. De vereffening geschiedt door het bestuur.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.
De comparant verklaarde tenslotte dat het bestuur voor het eerst wordt benoemd als volgt:

1. de heer R. Rustema, voornoemd als voorzitter;

2. de heer Michiel Adriaan Gerardus Johannes Leenaars, wonende te Tilburg, geboren te Gilze-Rijen op twee augustus negentienhonderd twee en zeventig, als penningmeester;

3. de heer Arjan Clemens Widlak, wonende te Amsterdam, geboren te Tilburg op zestien februari negentienhonderd vier en zeventig, als secretaris.

 

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.

 

Leave a Reply